REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
na projekt maskotki Schroniska PTTK w Dolinie Roztoki 
im. Wincentego Pola

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki im. Wincentego Pola zwane dalej schroniskiem.
 2. Tematem Konkursu jest zaprojektowanie misia – maskotki schroniska.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

§ 2

Ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające i młodzież do 16 roku życia.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

§ 3

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest wybór projektu maskotki, wraz z jej nazwą, która będzie elementem wspierającym działania promujące schronisko.

§ 4

Komisja Konkursowa

 1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez gospodarzy schroniska, która wyłoni Zwycięzcę Konkursu oraz przyzna ewentualne wyróżnienia.
 2. Komisja Konkursowa nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu.
 3. Projekty niespełniające kryteriów formalnych, określonych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody oraz ewentualnych wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 5. Każdy z członków Komisji Konkursowej może przyznać za każde kryterium materialne od 0 do 5 punktów. Łącznie za daną pracę członek Komisji Konkursowej może przyznać maksymalnie 15 punktów
 6. W przypadku remisu ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

§ 5

Zakres przedmiotowy Konkursu

  1. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej technice na papierze (m.in. akwarele, pastele, plakatówki, wycinanka, kredki, techniki mieszane, itp.).
  2. Bohaterem maskotki powinien być miś, który jest również głównym motywem logotypu schroniska.
  3. Kryteria formalne Konkursu na maskotkę schroniska:
   1. projekt maskotki musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz informacją o wieku autora
   2. maskotka powinna posiadać swoją nazwę/imię
   3. na rewersie pracy lub w treści maila powinny być pozostawione dane kontaktowe – telefon kontaktowy i mail opiekuna prawnego autora pracy. 
  4. Kryteria materialne oceny maskotki:
   1. a) walory artystyczne pracy (kompozycja, gama kolorystyczna, jakośćwykonania).
   2. b) stopień adekwatności projektu do celu jakim jest wyprodukowanie maskotki.
   3. c) oryginalność nazwy/imienia maskotki

§ 6

Szczegółowe warunki dotyczące udziału w Konkursie

   1. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jeden projekt maskotkiwraz z jej nazwą/imieniem. Prace zbiorowe nie będą brane poduwagę.
   2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji skanów nadesłanych prac bez ujawniania danych osobowych ich autorów.
   4. Rodzice pracy wytypowanej na zwycięską otrzymają wszelkie formalne zgody do podpisu od Komisji Konkursowej.

§ 7

Miejsce, termin i sposób składania prac

   1. Prace można pozostawić w schronisku lub wysłać je pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zdjęcie/skan pracy nadsyłanej pocztą elektroniczną powinien mieć wielkość nie przekraczającą 10 MB. 
   2. Termin nadsyłania prac upływa dnia 31 sierpnia 2020 r. 
   3. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

§ 8

Zasady przyznawania nagród

   1. W konkursie zostanie przyznana nagroda główna dla autora najciekawszego projektu maskotki. Komisja może również przyznać wyróżnienia.
   2. Nagrodą główną jest:
    1. pluszowa maskotka wykonana zgodnie ze zwycięskim projektem,
    2. voucher na nocleg weekendowy w schronisku dla autora pracy i dwóch opiekunów.
   3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.
   4. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 14 września 2020 r. na stronie internetowej schroniska oraz na Facebooku. Zwycięzca Konkursu zostanie wcześniej powiadomiony o wynikach w celu podpisania przez opiekunów prawnych wszystkich niezbędnych formalnych zgód.

§ 9

Postanowienia końcowe

  1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lubprzedłużenia Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
  2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do nie wyłaniania zwycięzcy, unieważnienia Konkursu, bez podania przyczyny.
  3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone zKonkursu.
  4. Dodatkowych informacji udzielają na miejscu pracownicy schroniska oraz mailowo poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.